REGULAMENT INTERN

ŞCOALA PRIMARĂ ,,SAMUEL”  DEVA

Avizat în Consiliul Profesoral din 01.09.2022

Aprobat în Consiliul de Administraţie din 02.09.2022

REGULAMENT INTERN

Cuprins

Capitolul I Dispoziţii generale 3
Capitolul II Principii fundamentale 4
Capitolul III Organizarea activităţii în unitatea şcolară 7
Capitolul IV Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale angajaţilor 9
Capitolul V Personalul didactic, didactic auxiliar/nedidactic şi voluntar 11
Capitolul VI Drepturile şi obligaţiile părinţilor 13
Capitolul VII Drepturile şi obligaţiile copiilor/elevilor 15
Capitolul VIII Timpul de lucru şi odihnă, normarea muncii şi salarizarea 17
Capitolul IX Reguli privind securitatea şi sănătatea în muncă, igienă, pază şi protecţie 18
Capitolul X Sancţiuni 19
Capitolul XI Dispoziţii finale 21

Anexe

1. Contract individual de muncă
2. Contract educaţional
3. Declaraţie angajament
4. Contractul de voluntariat

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 (1) Regulamentul intern al Şcolii Primare „Samuel”, denumit în continuare Regulament, cuprinde norme de ordine interioară, în conformitate cu:
 Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;
 Ordin nr. 4.183 din 04.07.2022 privin Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
 Ordinului ministrului educației nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022—2023;
 Legea 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii;
 Legea nr. 489 din 2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor;
 Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist – Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 58/2008;
 Legea nr. 53/24.01.2007 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 OMECT nr. 1409/20.06.2007 cu privire la Reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar.
(2) Regulamentul cuprinde în principal:
a) regulile privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;
b) drepturile şi obligaţiile părţilor;
c) regulile privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă;
d) regulile concrete privind disciplina muncii;
e) abaterile şi sancţiunile disciplinare;
f) reguli referitoare la procedura disciplinară;
g) procedura soluţionării cererilor şi reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;
h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice.
(3) Regulamentul intern se aplică tuturor salariaţilor indiferent dacă relaţiile lor de muncă sunt stabilite prin contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, contracte individuale de muncă pe durată determinată, cu program de lucru pentru întreaga durată a timpului de muncă sau cu timp parţial de muncă, contracte de muncă temporară, contracte individuale de muncă la domiciliu, în cazul muncii prin agent de muncă temporară sau cu convenţie civilă de prestări de servicii. Salariaţii detaşaţi sunt obligaţi să respecte, pe lângă disciplina muncii din unitatea care i-a detaşat şi regulile de disciplină specifice locului de muncă unde îşi desfăşoară activitatea pe timpul detaşării.
(4) Atribuţiile de serviciu ale fiecărui compartiment de activitate şi ale fiecărui salariat, precum şi responsabilităţile pentru îndeplinirea lor sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare şi/sau fişa postului.
(5) Relaţiile de muncă din cadrul instituţiei se desfăşoară potrivit principiului egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii.
(6) Orice salariat care prestează o muncă, beneficiază de condiţii de lucru adecvate activităţii pe care o desfăşoară, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nicio discriminare.
(7) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă li se recunoaşte dreptul la plată egală pentru muncă egală, dreptul la negociere, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale.
(8) Relaţiile de muncă se întemeiază pe principiul bunei-credinţe, în care scop salariaţii au îndatorirea să se informeze şi să se consulte reciproc, în condiţiile legii şi ale contractului individual de muncă.

Art.2 Cunoașterea și respectarea Regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere, didactic de predare, didactic auxiliar, nedidactic, voluntari, pentru copii/elevi, părinţii acestora şi reprezentanţii legali. Necunoașterea prevederilor acestui regulament nu absolvă personalul școlii, voluntarii, copii/elevii, părinții sau reprezentanții legali de consecințele încălcării lui.

Art.3 Regulamentul se propune şi se dezbate de către consiliul profesoral, la care participă, cu drept de vot, şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic.

Art.4 Regulamentul este aprobat de Consiliul de administraţie, cu participarea reprezentanţilor părinţilor şi cuprinde reglementări specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare.

Art.5 După aprobare, regulamentul intern al unităţii de învăţământ preuniversitar se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ preuniversitar. Pentru aducerea la cunoştinţa părinţilor şi a elevilor, profesorii pentru învăţământul preşcolar/profesorii pentru învăţământul primar vor prezenta părinţilor, în şedinţele cu părinţii, regulamentul intern. Personalul unităţii de învăţământ şi părinţii îşi vor asuma prin semnătură faptul că au fost informaţi referitor la prevederile regulamentului intern.

CAPITOLUL II
PRINCIPII FUNDAMENTALE

Art.6 În cadrul relaţiilor de muncă din Şcoala Primară „Samuel” funcţionează principiul egalităţii faţă de toţi salariaţii si voluntarii.

Art.7 Şcoala Primară „Samuel” este condusă de Comitetul Bisericii şi este coordonată de un Consiliu de administraţie.

Art.8 Şcoala Primară „Samuel” este reprezentată în relaţiile cu instituţiile locale sau centrale de director.

Art.9 Salariaţii şi voluntarii unităţii beneficiază de condiţii de muncă adecvate procesului instructiv-educativ, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă precum şi de respectarea demnităţii, personalităţii, conştiinţei fără nicio discriminare.

Art.10 Personalului didactic şi nedidactic din unitate îi este recunoscut dreptul la plată pentru munca depusă în condiţiile stabilite de prezentul regulament şi contractul individual de muncă, dreptul la negocieri individuale precum şi dreptul la protecţia datelor cu caracter personal.

Art.11 Salariaţii şi voluntarii din unitate au obligaţia de a crea o atmosferă de bună înţelegere exprimată prin acordarea respectului reciproc şi sprijinirea reciprocă în îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor profesionale.

Art.12 Personalul trebuie să promoveze valorile eticii creştine dovedind competenţă, seriozitate şi o înaltă ţinută etică şi morală. Abaterea de la aceste principii atrage după sine descalificarea persoanei, fără a mai putea participa sau desfăşura activitatea de educare a elevilor/preșcolarilor.

Art.13 Activitatea educativă este coordonată şi desfăşurată de fiecare cadru didactic la clasa/grupa unde este repartizat şi este supravegheată de către director.

Art.14 (1) Cadrele didactice ale Şcolii Primare „Samuel” vor aplica curriculumul naţional pentru învăţământul preşcolar/şcolar elaborat de ME.
(2) Programele şcolare sunt conforme cu cele folosite pe plan naţional, aprobate prin Ordinul ministrului, desfăşurate în ritmul şi etapele propuse de aceste acte.

Art.15 Personalul didactic specializat are dreptul de a concepe, dezvolta şi perfecţiona forme şi programe specifice în raport cu exigenţele învăţământului şi standardele instituţiei.

Art.16 Pentru menţinerea frecvenţei copiilor/elevilor se vor lua măsuri care vor fi aduse la cunoştinţa părinţilor, la începutul anului şcolar.
Art.17 Limba de predare este limba română.
Art.18 Personalul angajat precum şi voluntarii implicaţi în activitatea didactică şi administrativă a instituţiei sunt obligaţi să respecte principiul confidenţialităţii şi să manifeste fidelitate faţă de angajator.
Art.19 (1) În Instituţia Samuel nu sunt permise şi nu sunt utilizate următoarele metode de disciplinare:
a) disciplinarea corporală, inclusiv cu diferite obiecte (lovirea, plesnirea, scuturarea, pişcarea sau alte măsuri care provoacă durerea fizică);
b) respingerea copilului/elevului sau ameninţarea cu privarea de mâncare, odihnă, folosirea băii şi toaletei;
c) limbaj abuziv, profan, jignitor, înjositor;
d) orice formă de umilire publică sau privată;
e) orice formă de abuz emoţional, inclusiv respingerea, terorizarea, ignorarea, izolarea sau coruperea, mituirea copilului/elevului;
(2) Orice cadru didactic care utilizează aceste metode va fi sancţionat.
Art.20 (1) Personalul didactic trebuie să aibă o ţinută decentă care să reflecte standardele înalte ale instituţiei. Angajaţii trebuie să se îmbrace curat, îngrijit şi profesional. De asemenea, ţinuta angajaţilor trebuie să reflecte modestia.
(2) Cadrul didactic trebuie să anunţe directorul despre absenţa unui copil/elev pe o perioadă mai mare de o săptămână, şi va lua legătura cu familia acestuia pentru a afla motivul absenţei.
Art.21 (1) Ca instituţie creştină, cerinţa primordială în angajarea personalului este aceea ca fiecare persoană angajată să fie creştin născut din nou, să aibă o relaţie personală cu Isus Hristos şi să facă parte dintr-o biserică evanghelică. Viaţa personală şi profesională a angajatului trebuie să reflecte standardele biblice, şi trebuie să fie un exemplu pentru copiii în mijlocul cărora lucrează.
(2) În selectarea persoanelor ce urmează a fi angajate, vor fi urmărite următoarele criterii: pregătirea profesională (studiile), experienţa şi integritatea morală şi spirituală. Persoanele care împlinesc cel mai bine aceste cerinţe vor fi selectate pentru interviu şi proba practică.
(3) Angajatul trebuie să ia la cunoştinţă toate aspectele menţionate în Contractul individual de muncă , anexă la prezentul Regulament. (Anexa 1)
(4) Candidaţii pentru angajare trebuie să depună un CV la secretariat, să completeze formularele care vor fi înmânate, să participe la un interviu cu conducerea instituţiei şi să susţină 1-2 activităţi la o grupă de copii/elevi (proba practică).
(5) Pentru angajare, candidatul trebuie să se supună analizelor şi testelor medicale care sunt specifice pentru contractul de angajare, comunicate de medicul instituţiei.
(6) Personalul instituţiei va beneficia de decontarea cheltuielilor analizelor medicale periodice cerute de instituţie.
(7) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă conform Codului Muncii cu completări şi modificări, iar în această perioadă angajatul beneficiază de salariu conform pregătirii sale şi a activităţii desfăşurate.
(8) Salariul angajatului va fi stabilit de către conducerea Instituţiei Samuel şi va fi confidenţial. Modificările salariilor vor fi comunicate personal angajaţilor de către director.
Art.22 (1) Cadrele didactice vor avea zilnic între orele 07.45 – 08.00 întâlniri destinate rugăciunii, împărtăşirii de experienţe din procesul educativ desfăşurat la grupe, instruirii, informării, comunicării de noutăţi în domeniul educaţiei. Se va acorda atenţie acelor aspecte sau domenii ale procesului de educaţie în care este nevoie de aprofundare, studiu, îmbunătăţire.
(2) Cadrele didactice au obligaţia să participe la cercurile pedagogice, seminarii, conferinţe etc.
Art.23 (1) Directorul va întocmi la finele fiecărui an şcolar fişa de evaluare a angajatului. Scopurile evaluării sunt:
a) creşterea calităţii serviciilor oferite copiilor/elevilor şi părinţilor de către instituţie, în special a calităţii procesului instructiv-educativ;
b) stimularea şi încurajarea perfecţionării profesionale a angajaţilor.
(2) Evaluarea personalului va fi realizată pe baza autoevaluării angajatului, a evaluării colegiale, a observaţiilor făcute de conducerea Şcolii Primare „Samuel” pe parcursul anului şcolar cât şi în baza fişelor de evaluare intermediară.
(3) În cazul în care angajatul nu atinge nivelul minim de competenţă, directorul va lua decizia cea mai potrivită, consultându-se cu Consiliul de administraţie.
(4) În cazul în care cadrul didactic nu se poate prezenta la instituţie din motive de boală, acesta trebuie să anunţe directorul cu 12 ore înainte sau în cazuri excepţionale cu cel târziu o oră înaintea începerii programului pentru ca să poată fi contactată o persoană care să o înlocuiască.
(5) Cu excepţia cazurilor de îmbolnăvire, cererile pentru învoire din alte motive trebuiesc făcute în scris cu cel puţin 3 zile înainte. Cadrul didactic trebuie să se asigure că are înlocuitor la clasă/grupă în acest caz.
(6) Fişele posturilor precum şi salariile angajaţilor vor fi revizuite anual de conducerea instituţiei în funcţie de resursele financiare.

Art.24 (1) Fiecare angajat al instituţiei este responsabil pentru întreţinerea şi îngrijirea materialelor din dotarea instituţiei, a întregului patrimoniu a acesteia.
(2) Cadrele didactice sunt obligate să înveţe pe copii/elevi să fie responsabili pentru ordinea, întreţinerea şi îngrijirea grupei/clasei, a întregii clădiri şi a curţii, a spaţiului de joacă. Înainte de plecarea din instituţie, fiecare cadru didactic trebuie să se asigure că a lăsat sala de clasă în ordine.
(3) Cadrele didactice trebuie să facă toate eforturile necesare pentru crearea unui mediu plăcut, vesel, atractiv în sala de grupă/clasă prin expunerea lucrărilor copiilor/elevilor, schimbarea aranjamentelor şi decorurilor în funcţie de anotimp sau sărbători.
(4) Cadrele didactice trebuie să manifeste grijă față de materialele didactice din dotarea instituţiei, să nu le împrumute persoanelor din afara instituţiei, să le depoziteze corespunzător după folosire. Cadrele didactice nu vor lăsa la îndemâna copiilor/elevilor materialele didactice care sunt destinate exclusiv folosirii ca material ajutător în activităţi.
(5) Cadrele didactice din învățământul preșcolar au obligația de a dezinfecta la sfârșitul zilei jucăriile din cadrul sălii de grupă la care își desfășoară activitatea.

Art.25 (1) Personalul Şcolii Primare „Samuel” este obligat să dezvolte calităţi privind comunicarea eficientă cu publicul şi în special cu părinţii.
(2) Informaţiile aflate de personalul instituţiei despre o familie sau despre un copil sunt confidenţiale.
(3) Cadrele didactice trebuie să se abţină de la a face comentarii care să discrediteze angajaţii care lucrează în Instituţia Samuel, iar cuvintele şi faptele cadrelor didactice trebuie să reflecte principiile eticii creştine.

Art.26 Instituţia Samuel oferă program intensiv de învăţare a limbii engleze în grădiniţă şi şcoală. Predarea se va face de către cadre didactice calificate.

Art.27 (1) Cadrele didactice sunt obligate să urmărească cu atenţie prezenţa copiilor/elevilor, deoarece fiecare absenţă înseamnă informaţii sau deprinderi pierdute, iar recuperarea lor necesită un timp special alocat celui absent, în detrimentul acelora care au fost prezenţi.
(2) Părinţii au obligaţia de a anunţa orice tip de absenţă (pentru îmbolnăviri, pentru concedii,
excursii, etc), scutirea absențelor din motive medicale urmând a se face printr-un act de la medicul de familie, iar pentru celelalte situații, obligatoriu va face o cerere către Consiliul Director pentru motivarea absenţelor. Este exclusă motivarea absenţelor doar prin anunţul verbal.
(3) Elevii/copiii bolnavi nu vor fi primiţi în colectivitate. Medicul de familie îl tratează şi decide când este apt pentru a reintra în colectivitate. În cazul îmbolnăvirii, pentru copiii din grădiniţă se vor aduce avize epidemiologice de la medic, iar pentru elevii din şcoală scutiri medicale.
(4) Copiii nu vor fi acceptaţi în instituţia de învăţământ dacă au febră sau au avut febră în ultimele 24 de ore, au tuse productivă, au secreţii nazale colorate, vomită sau au senzaţie de vomă, au afecţiuni ale pielii netratate sau alte simptome de boală.

Art. 28 (1) Taxa pentru şcolarizare se plăteşte lunar, în cuantumul şi la data prevăzută în Contractul de şcolarizare (Anexa 2).
(2) Dacă intervin probleme financiare extraordinare (deces, accidente etc.), se va sesiza în scris conducerea instituţiei care va trebui să analizeze cazul şi să ofere răspuns în cel mult 5 zile lucrătoare.

CAPITOLUL III
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN UNITATEA ŞCOLARĂ

Art.29 (1) Programul Şcolii Primare ,,Samuel” se desfășoară într-un singur schimb, între orele 08:00 și 14:00. Elevii/copiii sunt primiți în instituție începând cu ora 07:45, dar nu mai târziu de ora 08:15. Elevii/copiii pot fi luați acasă începând cu ora 11:00 sau 14:00 pentru programul ȘDȘ;
(2) Ora de curs este de 45 minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare oră. La clasa pregătitoare și la clasa I, activitățile de predare-învățare-evaluare acoperă 30-35 minute, restul de timp fiind destinat activităților liber alese, recreative.
(3) Elevii vor fi însoțiți la baie, în pauze, de către cadrul didactic de la clasă și/sau cadrul didactic de serviciu. În situații excepționale, cadrul didactic va solicita ajutor unei doamne îngrijitoare, doamnei asistente sau doamnei secretare pentru însoțirea la toaletă a elevului care solicită, în mod excepțional, deplasarea la toaletă pe perioada orei de curs.
(4) Poarta instituției se va închide la ora 8:00 și va rămâne închisă până la plecarea preșcolarilor și a elevilor. Cadrele didactice care au ore până la 12 și care au parcat în curtea școlii, așteaptă să plece preșcolarii de la grupa mică și părăsesc incinta până la ora 12:30.
(5) Cadrele didactice de la școală însoțesc elevii la plecarea din unitate și îi supraveghează pe tot parcursul zilei, inclusiv în pauzele școlare.
(6) Preșcolarii vor fi preluați/predați, iar elevii predați la poarta principală a instituției, părintelui sau aparținătorului (anunțați fiind în prealabil de către părinți prin transmiterea unei copii după un act de identitate). Nu li se permite ieșirea elevilor pe poarta instituției neînsoțiți, cu excepția celor pentru care s-a făcut și aprobat cerere. Predarea preșcolarului/elevului, în siguranță, este resposabilitatea cadrului didactic.
(7) Intrarea elevilor din clasele CP, 1, 2, 3, 4 în școală se face pe ușa secundară a şcolii și anume cea din curtea școlii.
(8) Intrarea preșcolarilor se face pe ușa principală a instituției.
(9) Orele de consultații/consiliere părinți se vor desfășura pe baza unui program stabilit și aprobat de conducerea școlii.

Art.30 (1) În Şcoala Primară ,,Samuel”, cursurile se desfăşoară într-un singur schimb, în programul de dimineaţă.
(2) Școala Primară „Samuel” oferă program „Școală după școală”, la cererea părinților, pentru supraveghere și îndrumare în vederea efectuării temelor.
(3) Programul „Școală după școală” se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare a programului „Şcoală după şcoală” aprobat prin Ordinul nr. 5.349/2011 și 4.802/31.08.2017.
(4) Beneficiarii Programului „Şcoală după şcoală” vor încheia cu Şcoala Primară ,,Samuel” un Contract de parteneriat conform metodologiei.
(5) Programul „Şcoală după şcoală” se organizează prin decizie a consiliului de administraţie a unităţii de învăţământ, cu avizul ISJ. Directorul unităţii de învăţământ pune în aplicare decizia consiliului de administraţie şi înaintează ISJ Programul ȘDȘ.
(6) Consiliul de administraţie al ISJ avizează proiectul Programului ȘDȘ, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de metodologie.
Art.31 Orice activităţi, altele decât cele prevăzute în orarul şcolii, se pot organiza în şcoală, cu elevii numai cu aprobarea directorului școlii.

Art.32 Fiecare cadru didactic şi cei din personalul administrativ, sunt obligaţi să-şi cunoască atribuţiile ce le revin ca lucrători în învăţământ, pe linia muncii, ordinii şi disciplinei, prevăzute în normele ce le reglementează. Conducerea şcolii va aduce la cunoştinţă – ori de câte ori este nevoie – schimbări ale normărilor şi măsuri stabilite de Consiliul de Administraţie sau organele superioare.

Art.33 În secretariat se vor afişa graficele profesorilor de serviciu pe şcoală.

Art.34 Profesorii sunt obligaţi să respecte orarul, venind la şcoală în timp util, pregătind înainte de ore materialele necesare, intrând în clasă imediat ce a sunat, folosind eficient tot timpul afectat orei.

Art.35 Prezenţa la serviciu a personalului este obligatorie, nu se admit întârzieri, absenţe nemotivate sau nerealizări ale orelor prevăzute în programul zilnic. Pentru eventualele învoiri este obligatorie aprobarea scrisă a conducerii şcolii, cu asigurarea suplinirii orelor celui care lipseşte;

Art.36 Se interzice începerea sau terminarea activităţilor la alte ore decât cele prevăzute în orar sau program; în cazul în care unii profesori realizează activităţi la alte ore decât cele prevăzute în orar (lecţii, aplicaţii practice, etc.), este necesară informarea conducerii şcolii.

Art.37 În cazuri cu totul deosebite, orice întârziere sau absenţă de la ore va fi anunţată conducerii şcolii, iar cadrul didactic își va asigura înlocuitorul necesar, astfel încât grupele/clasele să nu rămână nesupravegheate.

Art.38 Fiecare membru al colectivului este obligat să contribuie prin eforturile, atitudinea şi comportamentul său la asigurarea unui climat corespunzător muncii din şcoala noastră, la ridicarea continuă a prestigiului şi autorităţii ei în faţa elevilor, părinţilor, a populaţiei din oraş şi judeţ.

Art.39 Accesul în unitatea de învăţământ este permis astfel:
a) Pentru şcoală – Accesul părinţilor este permis doar în intervalul 13:00 – 16:00, zilnic.
b) Pentru grădiniţă – Accesul părinţilor este permis doar în intervalul 13:00 – 16:00, zilnic.
c) Accesul autovehicolelor în incinta şcolii va fi permis pentru:
• Angajaţii instituţiei (parcarea se face în curtea interioară din față);
• În cazul unor intervenţii (salvare, pompieri, poliţie, salubrizare, jandarmerie, remedierea defecţiunilor electrice, gaz, apă, telefonie);
• În cazul autovehiculelor care desfăşoară servicii pentru şcoală.

Art.40 Este interzis accesul în incinta şcolii a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a celor turbulente, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică. Se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini, cu arme sau obiecte contondente, cu substanţe toxice, explozive, pirotehnice, iritant-lacrimogene sau uşor inflamabile. Se interzice accesul cu publicaţii având caracter obscen sau instigator, cu stupefiante, tutun sau băuturi alcoolice. Se interzice comercializarea acestor produse în incinta şi în imediata apropiere a şcolii.

Art.41 Elevii pot părăsi şcoala, în timpul desfăşurării programului şcolar, doar pentru motive bine întemeiate şi dovedite – adeverinţă de la cabinetul medical al şcolii, permisiune scrisă de la directorul unităţii şcolare, învoire scrisă de la părinte, trimitere de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de sănătate. De asemenea, elevii mai pot pleca de la şcoală şi în cazul în care părintele/tutorele solicită personal, în scris (nu prin telefon) plecarea elevului de la cursuri, pentru rezolvarea unor probleme urgente de familie.

Art.42 În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi naturale, alte situaţii excepţionale, cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.

CAPITOLUL IV
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI ŞI
ALE ANGAJAŢILOR DIN ŞCOALA PRIMARĂ „SAMUEL”

Art.43 Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale angajaţilor săi decurg din lege, din contractul individual de muncă încheiat cu fiecare salariat şi din prezentul regulament.
În acest sens, conducerea Școlii Primare „Samuel” are următoarele drepturi:
a) să stabilească organizarea şi să asigure funcţionarea Şcolii Primare „Samuel”;
b) să stabilească în condiţiile legii atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat şi voluntar (toate dispoziţiile date salariaţilor şi voluntarilor au caracter obligatoriu);
c) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariați și să stabilească sarcinile de serviciu, sub rezerva legalității lor;
d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a normelor de muncă;
e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile prevăzute în actele normative în vigoare sau a prezentului regulament;
f) să stabilească programul de lucru zilnic și săptămânal, precum şi programul de lucru în cadrul timpului de muncă de 40 de ore/săptamână sau după caz;
g) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.

Art.44 Obligaţiile angajatorului sunt următoarele:
a) să informeze salariaţii despre conținutul prezentului regulament intern și să-i informeze asupra condiţiilor de muncă şi a relaţiilor de muncă existente la nivelul instituţiei;
b) să asigure permanent condiţii corespunzătoare de muncă, fiind obligat să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor şi pentru respectarea normelor legale în domeniul securităţii muncii;
c) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu și să aplice sancţiuni în cazul neîndeplinirii lor sau al îndeplinirii necorespunzătoare;
d) să constate săvârşirea, abaterilor disciplinare și să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului individual de munca și a prezentului regulament;
e) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din prezentul Regulament Intern, din lege, contractul
individual de muncă, condiţionat de realizarea de către aceştia a tuturor obligaţiilor asumate;
f) să plătească contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa sau cele reţinute de la salariaţi în condiţiile legii;
g) să elibereze la cerere documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
h) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;
i) să respecte prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de
muncă, modificată şi completată;
j) să înfiinţeze atât Registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege, cu respectarea strictă a modului de completare a acestuia, cât şi registrul general de intrare-ieşire a documentelor;
k) să întocmească dosarul personal al fiecărui salariat cu respectarea componenţei minime prevăzută în
lege;
l) să respecte timpul de muncă convenit şi modalităţile concrete de organizare a acestuia, stabilite prin
prezentul regulament intern, precum şi timpul de odihnă corespunzător;
m) să asigure salariaţilor acces periodic la formarea profesională;
n) să respecte prevederile legale imperative şi incompatibilităţile stabilite de prevederile legislaţiei în vigoare, în ceea ce priveşte încheierea, modificarea, executarea şi încetarea contractului individual de muncă;
o) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea instituţiei şi să ia măsuri corespunzătoare în vederea redresării situaţiei, atunci când este cazul;
p) să organizeze şi să îndrume activitatea persoanelor încadrate în muncă, în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite pentru fiecare în parte prin fişa postului și respectând relaţiile de subordonare şi coordonare stabilite prin organigrama Școlii Primare „Samuel”;
r) să primească şi să analizeze propunerile făcute de salariaţi în vederea îmbunătăţirii activităţii în toate compartimentele;
s) să dispună măsurile necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, asigurarea condiţiilor de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de respectare a normelor igienico – sanitare, realizând totodată instruirea personalului în acest domeniu;
ș) să dispună măsurile necesare pentru asigurarea securităţii angajaţilor în unitate, inclusiv prin reglementări interne privind accesul în incinta instituţiei,

Art.45 Drepturile salariaţilor sunt următoarele:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) repausul zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) libertatea iniţiativei profesionale (conf. titlului IV, Statutul personalului didactic);
e) dreptul la demnitate, securitate şi sănătate în muncă;
f) dreptul la informare, consultare şi formare profesională;
g) dreptul la negociere;
h) dreptul la întreruperea activităţii didactice pentru îngrijirea copilului;
i) dreptul la concediu fără plată timp de un an şcolar (pentru cadrele didactice), la solicitarea salariatului
în vederea specializării;
j) dreptul de a face parte din organizaţii profesionale şi culturale, asociaţii naţionale şi internaţionale
legal constituite, cu acordul conducerii instituţiei.

Art.46 Obligaţiile angajaţilor sunt următoarele:
a) obligaţia de a respecta întocmai prevederile cuprinse în Codul muncii din 2003 cu modificările şi
completările ulterioare, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079/2016 şi completările cu Ordinul 3027/2018, Contractul individual de muncă, Regulamentul Relaţiilor de Muncă din cadrul Cultului Creştin Baptist, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Şcolii Primare „Samuel” şi în prezentul Regulament;
b) obligaţia de a realiza sarcinile de serviciu consemnate în fişa postului sau norma de muncă stabilită,
după caz;
c) obligaţia de a respecta regulile în domeniul situaţiilor de urgenţă şi cele privind securitatea şi sănătatea în muncă;
d) să comunice imediat angajatorului şi/sau salariaţilor desemnati orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea salariaţilor, precum şi orice deficiență a sistemelor de protecţie;
e) să aducă la cunoştinţa angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu salariaţii desemnaţi, atât timp cât este necesar pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii și securității salariaților;
g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu salariaţii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condiţiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul sau de activitate;
h) obligația de a respecta modul de organizare a activităților din unitatea de învățământ în care își desfășoară activitatea;
i) obligaţia de fidelitate faţă de angajator;
j) obligaţia de a respecta confidenţialitatea datelor şi informaţiilor de serviciu;
k) obligaţia de a respecta programul de lucru stabilit de conducerea instituţiei;
l) obligaţia de a semna la începutul fiecărui an şcolar o declaraţie-angajament prevăzută în anexa nr. 3;
m) obligaţia de a-şi însuşi cunoştinţele profesionale necesare rezolvării în condiţii optime a atribuţiilor de
serviciu, de a participa la toate formele de instruire profesională organizate sau puse la dispoziţie de instituţie;
n) obligaţia de a respecta confidenţialitatea nivelului salarial.

 

CAPITOLUL V
PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR/ NEDIDACTIC
ŞI VOLUNTAR

Art.47 (1) Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute în Codul muncii din 2003 cu modificările şi completările ulterioare, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079/2016 şi completările cu Ordinul 3027/2018, Contractul individual de muncă, Regulamentul Relaţiilor de Muncă din cadrul Cultului Creştin Baptist, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Şcolii Primare „Samuel” şi în prezentul Regulament.
(2) La angajare, candidatul pentru un post la Şcoala Primară „Samuel” trebuie să obţină avizul Consiliului de administraţie al Şcolii Primare „Samuel”, aviz care se poate primi doar în urma avizului Comitetului Bisericii Creştine Baptiste „Sfânta Treime”.
(3) Acordarea şi retragerea avizului se face conform Codului Muncii (Legea 53/2003), republicat, art. 56 litera g.
(4) Personalul voluntar are drepturile şi obligaţiile prevăzute în Legea nr. 78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările şi completările ulterioare şi în Contractul de voluntariat (Anexa nr. 4).

Art.48 (1) Serviciul de contabilitate al Instituţiei „Samuel” este externalizat firmei SC Elior Contab SRL.
(2) Serviciul de contabilitate cooperează cu directorul şi secretarul, asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art.49 Serviciul de administraţie al Școlii Primare „Samuel” colaborează cu cel al Bisericii Creştine Baptiste „Sfânta Treime”.

Art.50 În absența directorului se numește prin decizie persoana care îndeplineşte atribuţiile acestuia.

Art.51 Secretarul Şcolii Primare „Samuel” este subordonat directorului unităţii de învăţământ.

Art.52 (1) Personalul nedidactic are dreptul la un concediu de odihnă anual, plătit, drept care în acord cu dispoziţiile legii, nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări.
(2) Durata minimă a concediului de odihnă pentru personalul nedidactic este de 21 de zile lucrătoare, iar maximul este de 30 de zile lucrătoare, conform vechimii în muncă, eșalonat pe următoarele tranșe:
Până la 3 ani vechime 21 zile lucrătoare
3-5 ani vechime 22 zile lucrătoare
5-7 ani vechime 23 zile lucrătoare
7-11 ani vechime 24 zile lucrătoare
11-17 ani vechime 25 zile lucrătoare
17-23 ani vechime 26 zile lucrătoare
23-25 ani vechime 27 zile lucrătoare
25-27 ani vechime 28 zile lucrătoare
Peste 27 ani vechime 30 zile lucrătoare
(3) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plată, a căror durată însumată nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic.

Art.53 Pentru persoanele cu funcţii de conducere şi responsabilităţi se poate acorda un concediu suplimentar cuprins între 3-12 zile lucrătoare.

Art.54 Plata acestor zile se realizează la nivelul salariului tarifar zilnic din luna respectivă.
CADRELE DIDACTICE

Art.55 În şcoală, personalul didactic are următoarele îndatoriri generale:
• prezenţa, pe cât posibil în fiecare zi, la momentul de rugăciune înainte de ora 7:45;
• semnarea zilnică a condicii, înainte de intrarea la ore;
• realizarea orelor de predare;
• participarea la ședinţele Consiliului profesoral;
• participarea la şedinţele Consiliului de administraţie când sunt invitate;
• pregătirea materialului didactic şi a mijloacelor audio-vizuale, a aparatelor şi instrumentelor de lucru;
• pregătirea lucrărilor practice (experienţe, demonstraţii);
• evaluarea ritmică a nivelului de pregătire al elevilor, încheierea situaţiei şcolare a elevilor;

Art.56 Personalul didactic de serviciu pe școală, sau în cazul absenței acestui serviciu, cadrul didactic de la grupă/clasă poartă întreaga răspundere pentru tot ce se întâmplă în timpul serviciului lor şi ar putea pune în nesiguranţă integritatea morală sau fizică a preșcolarilor sau a elevilor.

Art.57 Cadrele didactice au îndatorirea de a-şi întocmi proiectarea didactică anuală conform metodologiilor aprobate de M.E.; planificările vor fi avizate de conducerea şcolii.

Art.58 Personalul didactic este obligat să-şi întocmească portofoliul personal şi portofoliul elevilor/preșcolarilor.

Art.59 Cadrele didactice care doresc să organizeze drumeţii, vizite, excursii vor depune la conducerea şcolii o documentaţie din care să rezulte: participanţii, intervalul orar, obiectivele, mijlocul de transport, gradul de supraveghere. Toate acestea se vor organiza numai în afara orelor de curs, cu excepţia celor prevăzute în planificările calendaristice.

Art.60 Pentru nerespectarea procedurilor, cu privire la organizarea activităţii în unitatea de învăţământ, elaborate de Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi aprobate în Consiliul de administraţie şi pentru încălcarea prezentului regulament, în funcție de gravitatea faptelor, se vor aplica următoarele sancţiuni:
a) mustrare verbală;
b) avertismentul scris;
c) retrogradarea din funcţie pe o durată de 1-3 luni, când acest lucru este posibil legal, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea;
d) diminuarea salariului de bază, a sporurilor şi a indemnizaţiilor pe o durată de 1-6 luni cu până la 15%;
e) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice sau a unor funcţii de conducere, îndrumare şi control;
f) destituirea din funcţia de conducere
g) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Art.61 Profesorii răspund în faţa conducerii şi a forurilor superioare de calitatea muncii şi de rezultatele obţinute în instruirea şi educarea elevilor.

Art.62 Cadrele didactice au obligația să noteze sistematic rezultatele fiecărui elev, să corecteze corespunzător şi în termen lucrările elevilor, caietele de teme, etc.

Art.63 Cadrele didactice au îndatorirea să organizeze lectorate cu părinţii.

Art.64 Cadrele didactice au îndatorirea să argumenteze evaluarea şi notarea în faţa elevilor, sau a părinţilor, după caz.

Art.65 Cadrele didactice au îndatorirea să participe activ la activităţile din cadrul comisiilor, cercurilor pedagogice, consfătuirilor, schimburilor de experienţă, etc., în scopul perfecţionării permanente, să participe la cursurile de perfecţionare organizate periodic, să-şi realizeze toate obligaţiile primite în acest cadru.

Art.66 Cadrele didactice au îndatorirea să realizeze o colaborare permanentă cu familia.

Art.67 Cadrele didactice au îndatorirea să completeze corect şi la termen documentele şcolare (cataloage, carnete de elev, alte situaţii cerute de direcţiunea şcolii).

Art.68 Cadrele didactice au îndatorirea să nu întârzie, să nu părăsească orele, să nu absenteze fără aprobarea conducerii şcolii; în cazul în care un membru al personalului școlii nu poate fi prezent la program din motive medicale este de datoria sa să anunțe conducerea școlii la începutul zilei respective sau cât mai repede posibil – în aceste condiții conducerea școlii asigură suplinirea, apelând la cadre didactice libere, de preferat de aceeași specialitate.

Art.69 Cadrele didactice au îndatorirea să organizeze activităţi educative, de orientare profesională, adunări cu părinţii, lectorate.

Art.70 Cadrele didactice au îndatorirea să efectueze serviciul pe şcoală şi să-şi îndeplinească toate obligaţiile ce îi revin.

Art.71 Cadrele didactice au îndatorirea să păstreze ordinea, curăţenia şi bunurile materiale din şcoală; să respecte normele de tehnica securităţii muncii, paza contra incendiilor, normele de educaţie sanitară şi de protecţie a mediului înconjurător.

Art.72 Cadrele didactice au îndatorirea să aibă o comportare corectă în relaţiile cu ceilalţi colegi, cu elevii şi cu părinţii acestora; să aibă în permanenţă o ţinută corectă, decentă.

Art.73 Concediul de odihnă se va acorda numai pe bază de cerere.

Art.74 Cadrele didactice au obligația de a-şi lua catalogul la oră; nici un elev nu va fi solicitat să aducă/să ducă catalogul.

CAPITOLUL VI
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRINŢILOR

Art.75 Drepturile părinţilor sunt următoarele:
a) să participe la activităţile extracurriculare şi extraşcolare;
b) să solicite educatoarei/învăţătoarei organizarea cu întreaga grupă a aniversării zilei de naştere a copilului dacă legislația în vigoare permite;
c) dreptul la informare privind evoluţia academică şi a caracterului copilului/elevului.

Art.76 Obligaţiile părinţilor sunt următoarele:
a) să verifice lucrările şi caietele speciale ale elevului;
b) să asigure participarea regulată şi punctualitatea elevului la activităţile organizate de instituţie;
c) să achite la timp obligaţiile asumate prin Contractul de şcolarizare;
d) să respecte persoana şi activitatea cadrului didactic precum şi a celorlalţi angajaţi şi colaboratori ai Instituţiei Samuel;
e) să nu lezeze imaginea sau prestigiul Instituţiei;
f) să anunţe cadrul didactic responsabil cu privire la absenţele elevului, înainte ca acestea să survină;
g) să respecte şi să se supună prevederilor regulamentelor (ROFUIP şi RI) ale Şcolii Primare „Samuel”;
h) de a nu aduce preșcolarii la grădiniță fără rezultatele analizelor solicitate;
i) de a preda și prelua preșcolarii/elevii doar de la poarta instituției;
j) să nu aducă copilul/elevul bolnav în şcoală (prezentând simptome de gripă, răceală, diaree, bolile copilăriei, stări febrile sau alte semne de boală), respectând decizia medicului instituţiei;
k) să pună la dispoziţia cadrului didactic motivarea medicală în caz de boală în maxim 3 zile de la reluarea frecventării, plus cererea scrisă adresată conducerii Instituţiei „Samuel”;
l) Revenirea în colectivitate a preșcolarilor/elevilor care au avut probleme de sănătate și au absentat de la grădiniță/școală mai mult de 3 zile se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale, care să precizeze diagnosticul și pe care elevul o va preda cadrului didactic de la prima oră de curs.
m) să păstreze legătura permanent cu cadrul didactic responsabil de educarea copilului/elevului, în special în orele fixate în acest scop;
n) să participe la întâlnirile, şedinţele cu părinţii, organizate de instituţie, precum şi la serbările organizate în cadrul Bisericii Creştine Baptiste „Sfânta Treime” Deva;
o) să verifice asimilarea cunoştinţelor copilului/elevului prin consultarea rapoartelor de evaluare realizate de cadrul didactic;
p) să anunţe în scris directorul Instituţiei „Samuel” în legătură cu intenţia de a transfera sau a retrage copilul/elevul din Instituţia „Samuel”, cu cel puţin 15 zile înainte;
q) să sprijine instituţia, acoperind cel puţin costurile minime aferente procesului instructiv-educativ organizat şi desfăşurat în folosul copilului/elevului, în cuantumul prevăzut în Contractul de şcolarizare;
r) să sprijine cadrul didactic în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;
s) să ajute copilul/elevul să memoreze sau să repete acasă diverse poezii pentru serbări;
t) să respecte programul de sosire și plecare: 08:00 – 11:00/12:00/13:00/14:00 pentru școlari, 08:00 – 12/13:00 pentru preșcolari
y) să anunţe cadrul didactic în timp util de eventualele întârzieri;
z) în cazul în care copilul va fi preluat de către altcineva, părintele are obligația de a anunța în scris cadrul didactic referitor la această situație (cererea se face de mână și se indică exact persoana care va prelua copilul);
aa) să aibă în vedere că în afara acestui program (de venire-plecare) şcoala nu răspunde de siguranţa copiilor/elevilor;
ab) să asigure o ţinută curată, îngrijită a copiilor;
ac) să respecte normele de igienă în unitate pentru prevenirea îmbolnăvirii copiilor;
ad) să le asigure copiilor preşcolari încălţăminte de schimb pentru interior
ae) să folosească un ton potrivit ca intensitate şi să evite conflictele atât în relaţiile cu copiii, cât şi cu adulţii (alţi părinţi sau personalul unităţii);
af) se interzice accesul copiilor bolnavi în colectivitate. În cazul îmbolnăvirii pentru copiii din grădiniţă, după 3 zile consecutive, se vor aduce avize epidemiologice de la medic, iar pentru elevii din şcoală scutiri medicale;
ag) semnalarea oricăror aspecte privitoare la copii/elevi, cadrelor didactice de la grupă/clasă şi după caz conducerii unităţii pentru clarificarea problemelor ivite;
ah) părinţii nu au acces în timpul orelor cu excepţia activităţilor pentru părinţi;
ai) părinţii nu au voie să strângă fondul clasei sau alte sume destinate achiziţionării de materiale pentru clasă;
aj) să respecte regulile de folosire a grupului de Whatsapp:
• Postarea de informaţii strict legate de actul de învăţământ;
• Anunţuri ale clasei făcute de cadrul didactic sau de către conducerea şcolii;
• Se interzic discuţii personale, promovarea de produse şi servicii şi discuţii în contradictoriu;
• Interzicerea folosirii unui limbaj jignitor, ofensator la adresa şcolii, a angajaţilor, a copiilor şi părinţilor;
• Nerespectarea acestor reguli duce la eliminarea părintelui din grupul de Whatsapp.

Art.77 Dacă apar diferite probleme sau conflicte, nu se vor trage concluzii pripite şi nu se vor lua decizii imediate de către părinţi. Se va contacta cadrul didactic pentru a se afla toate elementele situaţiei şi se va aplica soluţia potrivită. Orice conflict este rezolvabil cu înţelepciune, înţelegere şi în adevăr. Dacă problema nu se rezolvă, se va contacta direct sau în scris directorul Şcolii Primare „Samuel”.

CAPITOLUL VII
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE COPIILOR/ELEVILOR

Art.78 Drepturile copiilor şi elevilor sunt următoarele:
a) să beneficieze de educaţia oferită de instituţie, prin oferta educaţională, la alegerea părinţilor;
b) să beneficieze de asistenţă medicală;
c) să participe la următoarele serbări: Festivitatea de început de an, Serbarea de mulțumire, Serbarea de Crăciun, Serbarea de Paşti, Festivalul 1 Iunie, Serbarea de încheiere de an şcolar;
d) să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultate la activităţile desfăşurate în instituţie şi în cadrul activităţilor extracurriculare;
e) să fie informaţi cu privire la rezultatele obţinute în urma evaluării .

Art.79 Obligaţiile copiilor/elevilor sunt următoarele:
a) să participe la activităţile desfăşurate de Şcoala Primară „Samuel”;
b) să aibă un comportament civilizat, dovedind prin acesta respect pentru numele şcolii în care învaţă. Prin „comportament civilizat” se înţelege:
• respectul manifestat faţă de colegi, faţă de cadrele didactice şi faţă de personalul didactic auxiliar şi nedidactic;
• evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate (fizică, psihică, verbală, etc.);
• evitarea participării pe perioada pauzelor la jocuri ce le-ar putea periclita integritatea corporală;
• rezolvarea situaţiilor conflictuale prin dialog şi în conformitate cu regulamentele şcolare;
• adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se produc incidente;
c) să respecte personalul Şcolii Primare „Samuel”;
d) să nu distrugă sau să sustragă bunurile din patrimoniul instituţiei;
e) să nu aducă în instituţie obiecte de valoare sau nepermise de lege;
f) preşcolarii trebuie să aibă asupra lor: gentuţă şi pacheţel, o sticluţă (de plastic) cu apă, papuci de interior;
g) se interzice utilizarea gadgeturilor (smartwatch, telefon mobil, tabletă etc.) în timpul orelor de curs;
h) este interzisă fotografierea sau filmarea în incinta şcolii, înregistrarea audio sau video în timpul programului şcolar (în ore sau în pauze), fără acordul scris al conducerii unităţii de învăţământ;
i) accesul elevilor la aparatura de specialitate se face numai cu acordul cadrelor didactice/persoanelor autorizate și sub supravegherea acestora;
j) se interzice tuturor elevilor să se apropie, să manipuleze sau să folosească instalaţiile electrice, instalaţii de apă, aparatură sportivă, în absenţa cadrelor didactice;
k) pe holuri nu se aleargă, nu se ţipă şi nu se fluieră, nu se aruncă resturi de mâncare sau de hârtii;
l) elevul este obligat să păstreze curăţenia clasei, a curţii, a holurilor, a grupurilor sanitare. Este interzis să se scrie pe bănci, pe uşi, pe mobilierul şcolii;
m) este interzisă folosirea în joacă a obiectelor care pot cauza accidente sau a tipurilor de jocuri care pot fi periculoase;
n) se interzice cu desăvârşire părăsirea curţii şcolii în timpul pauzelor;
o) elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit și cărțile împrumutate de la biblioteca instituției şi să le restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar. În cazul distrugerii/deteriorării/pierderii elevii vinovaţi înlocuiesc manualul /cartea cu un exemplar nou, identic, iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia;
p) elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educație fizică;
q) se interzice elevilor să intre sau să rămână în şcoală atunci când nu au activităţi organizate de cadrele didactice;
r) stricăciunile provocate de elevi în clase, pe coridoare sau în curte vor fi sancţionate, iar reparaţiile/contravaloarea acestora vor fi suportate de părinţii celor vinovaţi în cel mai scurt timp. În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială este colectivă (a clasei);

Art.80 Frecvenţa elevilor:
(1) frecvenţa elevilor la cursurile fizice sau cele online este obligatorie.
(2) elevii au obligaţia de a frecventa cursurile fizice sau cele online, fără să întârzie la orele de curs, cu respectarea programului zilnic, să intre în clasă imediat după ce s-a sunat, aşteptând în linişte începerea lecţiei. De asemenea, elevii au obligaţia de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare şi de a dobândi competenţele care determină profilul de formare a lor.
(3) Părintele/ tutorele legal al elevilor poate solicita învoirea acestuia, în limita a 10 zile pe an școlar. Cererile scrise se prezintă învăţătorului. Obligația de a recupera materia pierdută revine elevului.
(4) În cazul îmbolnăvirilor și al absentării mai mult de 3 zile, elevul este obligat să prezinte adeverinţe medicale la reluarea activităţii.

Art. 81 Ţinuta elevilor:
(1) În timpul programului școlar, este obligatoriu ca elevii să poarte o ținută decentă. Este interzisă purtarea unor articole vestimentare indecente şi a accesoriilor care nu se pretează mediului şcolar.
(2) Cadrul didactic care în timpul orelor constată la un elev o ţinută neconformă cu prevederile actualului regulament va înştiinţa familia elevului şi va lua măsurile disciplinare ce se impun.

Art. 82 Recompensele elevilor:
a) elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:
• evidenţiere în faţa colegilor clasei;
• evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral;
• comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;
• premii, diplome, medalii;
b) elevii primesc diplome pentru rezultate deosebite la învăţătură, pe arii curriculare sau discipline de studiu (cei care au primit calificativul „Foarte bine” la disciplina/aria curriculară respectivă), pentru purtare, pentru relaţionare corespunzătoare cu colegii, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate.

Art.83 Sancţiuni aplicate elevilor:
(1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare sunt sancţionaţi, în funcţie de gravitatea faptelor săvârşite.
(2) Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/reprezentantului legal.
(3) Se va scădea nota la purtare astfel: la 10 absenţe nemotivate se va scădea câte un punct.
(4) Contestaţia împotriva sancţiunilor se adresează în scris, Consiliului de administraţie al școlii, în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii. Ea se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariat. Hotărârea Consiliului de administraţie este definitivă.

Art.84 (1) Copiii/elevii pot beneficia de reduceri de taxe sau de alte forme de sprijin material şi financiar pentru studii, acordate de persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.
(2) Bursele copiilor/elevilor sunt condiţionate de întrunirea cumulativă a două aspecte: rezultate foarte bune la învăţătură şi comportament civilizat. Neîndeplinirea condiţiilor conduce la pierderea dreptului la bursă. Bursa acordată de Școala Primară „Samuel” reprezintă reducere pentru copiii din aceeași familie, pentru copiii membrilor bisericii baptiste Sfânta Treime Deva.

Art.85 Copiii/elevii personalului didactic şi nedidactic angajat sau voluntar beneficiază de reduceri şi/sau de gratuităţi privind taxele şcolare aprobate de către Consiliul de administraţie.

CAPITOLUL VIII
TIMPUL DE LUCRU ŞI ODIHNĂ,
NORMAREA MUNCII ŞI SALARIZAREA

Art.86 Timpul de lucru
(1) Durata normală a timpului de lucru pentru angajat este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.
(2) Repartizarea timpului de muncă pe zile este flexibilă, în funcţie de specificul activităţilor acoperind ziua de lucru în intervalul 7.30-19.00.
(3) Munca suplimentară se recompensează cu ore/zile libere sau prin recompense materiale.

Art.87 Salarizarea
(1) Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani, convenit la încheierea contractului.
(2) Salariul este confidenţial, în scopul păstrării acestui caracter angajatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare, de exemplu: accesul la întocmirea şi consultarea statelor de plată a salariilor să se realizeze doar de către persoanele desemnate de conducerea instituţiei în acest scop, în baza atribuţiilor stabilite prin fişa postului şi de către conducerea instituţiei.
(3) Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.
(4) Salariile sunt stabilite prin negociere, conform pregătirii profesionale şi vechimii, pentru personalul nedidactic iar pentru personalul didactic se aplică legislaţia specifică.
(5) Pe lângă salariu, angajaţii Şcolii Primare „Samuel” mai pot beneficia de stimulente sub formă de premii, prime, cadouri pentru ocazii deosebite.
(6) Evidenţa timpului de muncă efectuat de salariati se ţine pe pontaje.
(7) În vederea stabilirii drepturilor de salarizare, timpul efectiv prestat trebuie să se regăsească şi în pontaje, responsabilitatea întocmirii acestora cade în sarcina persoanei desemnate de conducerea instituţiei în acest scop, în baza atribuţiilor stabilite prin fişa postului.

Art.88 Timpul de odihnă, concedii şi zile libere
(1) Repausul săptămânal se acordă sâmbăta şi duminica.
(2) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt cele prevăzute în Codul Muncii din 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
-1 şi 2 ianuarie
– 24 ianuarie
– Vinerea Mare
– prima şi a doua zi de Paşte
– 1 Mai
– 1 iunie
– prima şi a doua zi de Rusalii
– 15 august
– 30 noiembrie
– 1 Decembrie
– prima şi a doua zi de Crăciun
(3) Pentru evenimente familiale deosebite salariaţii au dreptul la zile plătite la nivelul salariului tarifar zilnic din luna respectivă, după cum urmează:
– pentru căsătoria salariatului 5 zile lucrătoare
– pentru căsătoria rudelor de gradul I 3 zile lucrătoare
– pentru decesul unui membru din familia salariatului (soţ, soţie, copii, fraţi, părinţi, socrii, bunici) 5 zile lucrătoare
– în cazul îmbolnăvirilor grave sau accidentării soţului/soţiei, copilului sau părinţilor 3-7 zile lucrătoare
– pentru refacerea sănătăţii angajaţilor 3-5 zile lucrătoare
(4) Concediile pentru formarea profesională se acordă în conformitate cu Codul Muncii din 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Personalul din învățământ poate beneficia, pentru rezolvarea unor situații personale deosebite, dovedite cu documente justificative, de zile libere plătite, pe baza de învoire colegială. Salariatul care solicită acordarea acestor zile libere plătite are obligația de a-și asigura suplinirea cu personal calificat, care nu va fi remunerat. Cererea de învoire colegială se depune la registratura unității/instituției, cu indicarea numelui și prenumelui persoanei care asigură suplinirea pe perioada învoirii. Cererea se soluționează în maximum 24 de ore.
(6) Evidenţa prezenţei salariaţilor la serviciu se face prin Condica de prezenţă şi Foaia de prezenţă colectivă.
(7) Concediul de odihnă se acordă salariaţilor în conformitate cu prevederile legale, durata efectivă a concediilor de odihnă anuale este de 21 zile pentru personalul nedidactic şi didactic auxiliar şi se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic, iar pentru personalul didactic este de 62 de zile într-un an şcolar conform Statutului cadrelor didactice.
(8) Durata concediului de odihnă pentru salariaţii cu contract individual de muncă cu timp parţial se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat.
(9) Datorită necesităţii asigurării bunei funcţionări a instituţiei, efectuarea concediilor de odihnă de către salariaţi se realizează în baza unei programări individuale, se poate face ulterior consultării salariatului.

CAPITOLUL IX

REGULI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ,
IGIENĂ, PAZĂ ŞI PROTECŢIE

A. SECURITATEA, SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ŞI IGIENA
Art.89 Regulile stabilite conform Legii 319 din 14 iulie 2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, modificată şi completată, sunt obligatorii pentru toate cadrele implicate în procesul de învăţământ.

Art.90 (1) Activitatea de protecţie, igienă şi securitate în muncă va fi implementată de directorul instituţiei în colaborare cu medicul instituţiei.
(2) Regulile stabilite prin Ordinul nr. 1955 din 18.10.1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor se aplică conform Planului de măsuri aprobat de Consiliul de Administraţie.

Art.91 (1) Serviciul medical va fi asigurat de medicul colaborator al Şcolii Primare „Samuel”, care va urmări adaptarea în muncă şi controlul medical periodic al salariaţilor.
(2) Controlul medical periodic se efectuează obligatoriu tuturor angajaţilor şi voluntarilor la intervalele prevăzute în Normele de igienă (Ordinul nr. 1955 din 18.10.1995). Neprezentarea acestora la controlul medical periodic la datele planificate constituie abatere disciplinară gravă.

Art.92 Cazurile de accidente în timpul desfăşurării programului instituţiei vor fi cercetate şi consemnate într-un proces-verbal.

B. REGULI PRIVIND PAZA ŞI PROTECŢIA ÎN VEDEREA CREŞTERII SIGURANŢEI
Art.93 Paza şi protecţia persoanelor şi a bunurilor este asigurată continuu, prin personalul angajat al Școlii Primare „Samuel” și personalul voluntar al instituţiei fondatoare.

Art.94 (1) Şcoala Primară „Samuel” dispune de un sistem de supraveghere video şi un sistem de împrejmuire corespunzătoare şi iluminat exterior.
(2) Întâmpinarea vizitatorilor în zona de accces în unitatea şcolară se face de către paznicul instituţiei.
(3) Accesul vizitatorilor se face pe bază de Permis de acces eliberat în baza actului de identitate, purtat la vedere de către vizitator.
(4) Accesul în unitatea şcolară a elevilor se face pe bază de carnet de elev, vizat anual de conducerea Şcolii Primare „Samuel”.

CAPITOLUL X
SANCŢIUNI

Art.95 Abaterea disciplinară: definire
(1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.
(2) Fapta în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către
salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, prevederile prezentului Regulament, ale contractului individual de muncă, precum şi alte prevederi legale în vigoare, constituie abateri disciplinare şi se sancţionează indiferent de funcţia ocupată de salariatul ce a comis abaterea.

Art.96 (1) Se consideră abateri disciplinare următoarele fapte:
a) neglijenţa în serviciu, definită ca încălcarea din culpă, de către angajat a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a constatat o tulburare a bunului mers al unităţii sau o pagubă patrimoniului acesteia, ori o vătămare importantă a intereselor legale;
b) abuzul în serviciu contra intereselor unităţii, definit ca fiind fapta angajatului care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unităţii sau o pagubă patrimonială acesteia ori o vătămare importantă a intereselor legale ale unităţii;
c) falsul intelectual definit ca fiind falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia de către angajat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, prin atestarea unor împrejurări necorespunzătoare adevărului, ori prin omisiunea cu ştiinţă de a insera date sau împrejurări;
d) desfăşurarea altor activităţi decât cele stabilite prin fişa postului sau prin atribuţiile stabilite prin contractul individual de muncă, în timpul orelor de program;
e) părăsirea unităţii în timpul orelor de program fără bilet de voie/ordin de serviciu sau fără aprobarea directorului unităţii;
f) încălcarea regulilor de igienă şi securitate a muncii;
a) sustragerea de bunuri şi valori aparţinând instituţiei;
b) nerespectarea programului de lucru;
c) întârzierea la serviciu în mod repetat;
d) încălcarea regulilor de comportament;
e) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor
stabilite prin fișa postului;
f) neparticiparea la cursuri de pregătire profesională ori la analize ale activităţii menite să ducă la
ridicarea nivelului profesional;
g) neefectuarea controalelor medicale periodice;
h) absentarea nemotivată de la serviciu mai mult de 2 zile consecutiv fără a anunţa conducerea instituţiei;
i) încălcarea principiilor de morală creştină (în ce priveşte comportamentul, ţinuta, exprimarea verbală,
practici imorale).

(2) Sunt considerate abateri disciplinare şi următoarele fapte:
a) conduita reproşabilă a salariaţilor prin care se aduce atingere prestigiului angajatorului;
b) comportamentul ce contravine principiilor moralei creştine;
c) organizarea cu intenţie a unei lucrări şi/sau desfăşurarea cu intenţie a unei activităţi ce poate conduce
la provocarea de pagube materiale sau morale angajatorului;
d) neîndeplinirea în totalitate a sarcinilor de serviciu, neglijenţa în realizarea sarcinilor de serviciu;
e) folosirea abuzivă a bunurilor aparţinând angajatorului;
f) întocmirea de lucrări eronate, comunicare de date, informaţii inexacte şi care au efect prejudicierea
intereselor angajatorului;
g) încălcarea regulilor de comportament şi conduită creştină şi profesională în relaţiile de serviciu;
h) încălcarea regulilor privind respectarea secretului de serviciu, a normelor PSI şi de PM;
i) producerea cu intenţie de pagube materiale sau morale angajatorului;
j) neluarea unor măsuri ferme privind îndeplinirea la timp şi în bune condiţii a sarcinilor de serviciu;
k) luarea unor măsuri nedrepte sau nelegale în exerciţiul atribuţiilor de serviciu;
l) nerespectarea hotărârilor legale ale organelor de conducere ale Cultului sau ale angajatorului, hotărâri
luate cu respectarea principiilor biblice şi a legislaţiei muncii şi a normelor interne ale cultului.
Constituie abateri grave acele abateri care prin mod de săvârşire, consecinţele produse, gradul de vinovăţie, au afectat în mod deosebit procesul de muncă, prin încălcarea gravă a prevederilor mai sus enunţate. Caracterul grav al abaterii va fi apreciat în concret cu ocazia efectuării cercetării disciplinare prealabile prin coroborarea tuturor motivelor de fapt şi de drept ce au condus la acesta. Abaterile grave constatate ca având acest caracter, îi va corespunde o sancţiune disciplinară.
Constituie abateri repetate acele abateri de la prevederile prezentului Regulament şi ale celorlaltor obligaţii legale, pe care salariatul le-a săvârşit într-o perioadă de 6 luni şi pentru care vor fi sancţionaţi, în urma îndeplinirii procedurii legale, cu o sancţiune disciplinară.
(3) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:
h) mustrare verbală;
i) avertismentul scris;
j) retrogradarea din funcţie pe o durată de 1-3 luni, când acest lucru este posibil legal, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea;
k) diminuarea salariului de bază, a sporurilor şi a indemnizaţiilor pe o durată de 1-6 luni cu până la 15%;
l) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice sau a unor funcţii de conducere, îndrumare şi control;
m) destituirea din funcţia de conducere
n) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
(4) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.
(5) Lipsa de la serviciu pe o perioada de 3 zile consecutive fără motive justificate poate duce la concedierea celui în cauză, pe motive disciplinare.

Art.97 (1) Pentru sancţiunile disciplinare: mustrare verbală şi avertisment scris nu se face cercetare disciplinară prealabilă; restul sancţiunilor disciplinare nu se pot aplica înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
(2) Pentru cercetarea abaterii disciplinare şi propunerea sancţiunii, se va constitui o comisie de cercetare disciplinară prealabilă a salariaţilor propuşi a fi sancţionaţi.
(3) În vederea cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de către comisie, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte; dispoziţia de convocare (convocatorul) va preciza obiectul (motivul), data, ora şi locul întrevederii şi va fi expediată de îndată, prin poştă, cu confirmare de primire.
(4) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prezentate la alin. 3 fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea.
(5) În cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa.
(6) Actele procedurii prealabile şi rezultatele acestora vor fi consemnate într-un proces verbal scris ce se întocmeşte de către secretarul comisiei.
(7) Persoana abilitată va înregistra în Registrul general de intrări-ieşiri al unităţii actele prezentate în apărare şi susţinerile formulate în scris de către salariat sub forma unei note explicative, împreună cu celelalte acte de cercetare efectuate. În cazul în care salariatul refuză să dea notă explicativă, acest lucru se consemnează în procesul verbal, întocmit în urma cercetării disciplinare.
(8) La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de următoarele:
– împrejurarea în care a fost săvârşită fapta;
– gradul de vinovăţie al salariatului;
– consecinţele abaterii disciplinare;
– comportamentul general în serviciu al salariatului;
– eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
(9) Aplicarea sancţiunii disciplinare se dispune printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
(10) Decizia trebuie să cuprindă obligatoriu:
– descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
– precizarea prevederilor care au fost încălcate;
– motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, prin neprezentarea fără motiv obiectiv a salariatului la convocarea făcută, nu a fost efectuată cercetarea;
– temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
– termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
– instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
(11) Sancţiunile disciplinare aplicabile abaterilor săvârşite de către salariaţi şi constatate după procedura mai sus amintită, vor fi înaintate de către comisia de cercetare disciplinară prealabilă, spre analiză şi aprobare, conducătorului unităţii sau înlocuitorul acestuia (în cazurile în care conducătorul unităţii lipseşte).
(12) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării. Decizia se predă personal salariatului, cu semnătura de primire, ori în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.
(13) Decizia de sancţionare poate fi contestată de către salariat, la tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are domiciliul/reşedinţa persoana sancţionată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

CAPITOLUL XI
DISPOZIŢII FINALE

Art.98 Cererile sau reclamaţiile personalului din instituţie cât şi cererile sau reclamaţiile părinţilor se formulează în scris, adresate conducerii şi se înregistrează cu număr de ordine în registrul Şcolii Primare Samuel la momentul depunerii.

Art.99 Conducerea instituţiei va răspunde în scris cererii sau reclamaţiei înregistrate, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea şi înregistrarea ei.

Art.100 Persoana care a formulat cererea sau reclamaţia va semna de luare la cunoştinţă a rezoluţiei emise de conducerea unităţii cu privire la cele solicitate sau semnalate.

Art.101 Salariaţii care solicită încetarea contractului individual de muncă ca un act de voinţă unilaterală sunt obligaţi să restituie instituţiei echipamentul de lucru şi de protecţie cu care au fost dotaţi şi bunurile avute în primire.

Art.102 Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificări şi completări ulterioare, salariatele gravide şi salariatele care alăptează au obligaţia de a se prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea.

Art.103 (1) Pentru protecţia sănătăţii lor şi a copilului lor, după naştere, în temeiul art. 16 din Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificări şi completări ulterioare, angajatorul este obligat să acorde salariatelor care alăptează, în cursul programului de lucru, două pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare. În aceste pauze se include şi timpul necesar deplasării dus-întors de la locul în care se găseşte copilul.
(2) La cererea mamei, pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului său de muncă cu două ore zilnic.
(3) Pauzele şi reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru alăptare, se includ în timpul de muncă şi nu diminuează veniturile salariale şi sunt suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.
(4) În cazul în care angajatorul asigură în cadrul unităţii încăperi speciale pentru alăptat, acestea vor îndeplini condiţiile de igienă corespunzătoare normelor sanitare în vigoare.

Art.104 Prezentul Regulament se completează cu alte dispoziţii legale sau/şi prevăzute de regulamente specifice.

Art.105 (1) Prezentul Regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Consiliului de administraţie al Şcolii Primare „Samuel” şi intră în vigoare începând cu prima zi a anului şcolar.
(2) Regulamentul se poate modifica şi completa prin acte adiţionale.
(3) Secretariatul instituţiei va aduce la cunoştinţă prezentul Regulament persoanelor interesate şi îl va afişa la loc vizibil.

Director,

Prof. Truția Mihaela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1

ȘCOALA PRIMARĂ „SAMUEL”
SEDIU: DEVA, bdul. MIHAIL KOGĂLNICEANU, nr. 14, jud. Hunedoara
C.I.F. 29103829
Nr. ______ din _______________

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Încheiat şi înregistrat în Registrul General de Evidență al Salariaților

A. Părţile contractului
Angajator – Persoana juridică: ȘCOALA PRIMARĂ „SAMUEL” cu sediul în localitatea: DEVA, b-dul MIHAIL KOGĂLNICEANU, nr.14, cod 330094, jud. Hunedoara, ROMÂNIA, înregistrată la ADMINISTRAȚIA FINANCIARĂ A JUDEŢULUI HUNEDOARA sub codul de înregistrare fiscală: 29103829, telefon/fax 0254 225 031, e-mail: samueldeva@gmail.com, reprezentată legal prin dna TRUȚIA MIHAELA, în calitate de DIRECTOR UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
și
Salariatul/a – dl/dna ___________________________________________________ domiciliat/ă în _________________, str. ______________________________, nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ____, jud. _________________, telefon __________________, posesor/are a cărţii de identitate seria ____ nr. __________, eliberat de SPCLEP ______________, la data de ___________, născut/ă în _______________, jud. _________________, la data de ____________, fiica/fiul lui ___________ și a lui _______________, C.N.P. ________________________, autorizație de muncă/permis de ședere în scop de muncă seria ____ nr. ________ din data ______________

am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

B. Obiectul contractului: prestarea muncii de către salariat pentru și sub autoritatea angajatorului, conform prezentului contract, a Fișei postului, a Regulamentului intern, a politicilor interne ale societății, în schimbul remunerației datorată de angajator.

C. Durata contractului:
a) nedeterminată, salariat/a _________________________________ urmând să înceapă activitatea la data de ____________________
b) determinată, de: _______ luni, pe perioada cuprinsă între data de: ________________ şi data de: _________________ pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.
D. Locul de muncă:
1.Activitatea se desfășoară la (secție/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.) _______________, punctul de lucru ____________________ organizat al angajatorului: Zona: jud. _________________ și sediul _______________________________________________;
2.În lipsa unui loc de muncă fix, salariatul va desfăşura activitatea astfel: _______________________

E. Felul muncii:
Funcţia/meseria _____________________________________________ (COR _____________) conform Clasificării Ocupaţiilor din România.

F. Atribuţiile postului
Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.
F1.Criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului:
Art. 1. În temeiul prevederilor art. 17 alin. 2 lit. d(1) din Legea 53/2003, modificată și completată prin Legea 40/2011, prezentul contract individual de muncă se completează cu criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului, aplicabile la nivelul ȘCOALA PRIMARĂ „SAMUEL” DEVA, conform Fișei postului și a Fișei de evaluare a personalului anexă la Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității de învățământ.

G. Condiţiile de muncă
a) Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991;
b) Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

H. Durata muncii:
1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de ____ ore/zi; _____ ore/săptămână
a).Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ______________________
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.
2. O fracțiune de normă de: _____ ore/zi, ______ ore/ săptămână
a).Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ______________________________
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.

I. Concediul
Durata concediului anual de odihnă este de: ______ zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă).
De asemenea beneficiază de un concediu suplimentar de: ______ zile.

J. Salarizare:
1. Salariul de bază brut lunar este de __________ lei/LUNĂ, la care se pot adăuga, dacă este cazul: sporuri ocazionale _______%; spor ore suplimentare _______%; spor pentru lucru sâmbăta ________.
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri: __________________;
b) indemnizaţii: ______________;
b1) prestatii suplimentare în bani: _______________;
b2) modalitatea prestațiilor suplimentare în natură: ________________;
d) alte adaosuri: __________________.
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează, ori în zilele de sărbători legale, se compensează cu timp liber corespunzător, sau se plătesc cu sporuri conform Legii nr.53/2003 – Codul Muncii sau conform contractului colectiv de muncă.
4. Data/datele la care se plăteşte salariul este: ________________ ale luni următoare.
K. Drepturi specifice legate de sănătate şi securitate în muncă:
a) Echipament individual de protecţie: ____________;
b) Echipament individual de lucru: _______________;
c) Materiale igienico-sanitare: _________________;
d) Alimentaţie de protecţie: _________________;
e) Alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă: _______________.

L. Alte clauze:
a) perioada de probă este de _________________ zile calendaristice;
b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de 20 zile lucrătoare, cf. L 53/2003 republ.
c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de 20 zile lucrătoare, cf. L 53/2003 republ.
d) în cazul în care salariatul/salariata urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute de art.18(1) din Codul Muncii, republicat, se vor regăsi în acte adiţionale la contractul individual de muncă;
e) alte clauze: ______________________________

M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor:
1. Salariatul are în principal următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la sănătate şi securitate în muncă;
f) dreptul la acces la formare profesională.
g) dreptul la concediu de acomodare cu durata de maximum un an (în cazul procedurii adopţiei) – conform prevederilor Codului Muncii (cu modificările şi completările ulterioare);
h) salariatul își dă consimțămîntul, în mod expres și neechivoc, ca datele cu caracter personal solicitate de către angajator să fie prelucrate şi stocate în baza de date a acestuia;

2. Salariatului îi revin în principal următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau după caz de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului ANEXĂ;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate,
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu și confidențialitatea datelor și informațiilor de care a luat cunoștință ca urmare a activității desfășurate la și pentru angajator.
3. Angajatorul are în principal următoarele drepturi:
a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare potrivit legii, contractului de muncă aplicabil şi regulamentului intern.
d) să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale salariatului;
e) să întocmească politicile economice și organizațioanle prin stabilirea de standarde ale activităților derulate.

4.Angajatorului îi revin următoarele obligaţii:
a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activităţii;
a1) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiilor corespunzătoare de muncă;
c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
d) să elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi specialitate;
e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispoziţii finale:
Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003- Codul Muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramuri/naţional, înregistrat sub nr. _____________la Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Hunedoara.
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este expres prevăzută de lege.

Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Intră în vigoare cu __________________________.

O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

 

REPREZENTANT LEGAL SALARIAT/A
DIRECTOR UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ________________________
TRUȚIA MIHAELA Semnătura__________data,________

 

Încetarea contractului individual de muncă:
Pe data de _______________ prezentul contract încetează în temeiul art._________ din Legea 53/2003–Codul Muncii, republicată, în urma îndeplinirii procedurii legale, pentru următoarele motive ____________________________________________________________________________ în baza deciziei nr. _____/_____________.
ANGAJATOR,
____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D E C L A R A Ț I E

 

Subsemnatul/a ________________________________________________ declar că, anterior încheierii prezentului Contract individual de muncă, angajatorul mi-a comunicat oferta sa privind conținutul Contractului individual de muncă și am fost informat/ă asupra clauzelor generale care urmează să fie înscrise în acest contract individual de muncă, în conformitate cu prevederile art. 17 alin.(1) şi (2) din Legea nr.53/2003–Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare. Am luat cunoștință de prevederile Regulamenului intern, inclusiv Anexa privind POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A ȘCOLII PRIMARE „SAMUEL” PENTRU PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, de prevederile O.U.G. nr. 96/2003 privind protecția maternității la locul de muncă și de prevederile OUG nr. 79/2017 privind contribuțiile sociale precum și de respectarea confidențialității datelor cu caracter personal cu care intru în contact.

Menționez că am primit un exemplar din prezentul Contract individual de muncă înregistrat sub nr. _______/__________________________, la data întocmirii și semnării acestuia, respectiv în data de ______________, cu începerea activității din data de __________________.

 

 

 

 

SEMNĂTURĂ SALARIAT _____________________

 

 

ANGAJATOR,
ȘCOALA PRIMARĂ „SAMUEL” DEVA
DIRECTOR UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
PROF. TRUȚIA MIHAELA

 

 

 

Anexa 2

 

 

Nr. _____ / __________________

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date,
Se încheie prezentul:

CONTRACT EDUCAŢIONAL

I. Părţile semnatare:
1. Unitatea de învăţământ: Şcoala Primară „SAMUEL”, cu sediul în Deva, str. M. Kogălniceanu, nr. 14, reprezentată prin director, doamna prof. Truția Mihaela,

2.Beneficiar indirect: dna/dl ________________________________ părinte/reprezentant legal al elevului, cu domiciliul în ___________, str. ________________________, nr. ____, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ___, telefon __________________, e-mail ________________________________.

3. Beneficiarul direct al educaţiei, ________________________________________ elev.

II. Scopul contractului
Scopul prezentului contract este asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învățământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei.

III. Drepturile părţilor:
Drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul cadru de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.

IV. Părţile au cel puţin următoarele obligaţii:
1. Unitatea de învăţământ se obligă:
să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ;
să asigure respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de protecția muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în unitatea de învățământ;
să se asigure că tot personalul unității de învățământ respectă cu strictețe prevederile legislației în vigoare;
să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu privire la prevederile legislației specifice în vigoare;
să aducă la cunoştinţa elevilor şi părinţilor prevederile regulamentului intern al şcolii precum și regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ;
ca personalul din învățământ să aibă o ținută morală demnă în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite elevilor şi un comportament responsabil;
să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare;
să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de elevi, în limita prevederilor legale în vigoare;
să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului;
să se asigure că personalul din învățământ nu desfășoară acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului;
să se asigure că personalul din învățământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii;
să se asigure că personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare sau calitatea prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje;
să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ;
să se asigure că personalul din învăţământ dovedește respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora;
să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios.

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligaţii:

asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor;
prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi din colectivitate/ unitatea de învățământ;
trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc).
ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru învățământul primar, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului;
răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev;
respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;
respectă prevederile Regulamentului intern al unităţii de învăţământ;
prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ;
părintele, tutorele sau reprezentantul legal al elevului din învăţământul primar şi preşcolar are obligaţia să-l însoţească până la unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană.
să asigure participarea regulată şi punctualitatea la cursuri a elevului.
să anunţe cadrul didactic responsabil despre absenţele elevului, înainte ca acestea să survină.
să pună la dispoziţie motivarea medicală în caz de boală, în maxim 2 zile de la reluarea cursurilor, vizată corespunzător.
să participe la întâlnirile cu părinţii organizate de instituţie.
să se implice în activităţile organizate de Şcoala Primară „Samuel”.
să achite integral şi la termen obligaţiile financiare prevăzute în prezentul contract.

3. Beneficiarul direct are următoarele obligaţii:
a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
b) de a frecventa cursurile şi de a se prezenta la evaluările obligatorii;
c) )de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul elevilor din învăţământul obligatoriu;
d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei;
d) de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului;
e) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educaţional etc.;
f) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);
g) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
h) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar;
i) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări;
j) de a nu introduce şi/sau face uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ;
k) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
l) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora;
m) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ şi în proximitatea acesteia;
n) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar;
o) de a nu introduce în perimetrul unităţii de învăţământ, niciun tip de dispozitive de monitorizare/înregistrare video sau audio.

V. Durata contractului
Prezentul contract se încheie, pe perioada anului şcolar 2022-2023.

VI. Alte clauze
(1) Şcoala Primară „Samuel”, este o instituţie particulară, fondată de către Biserica Creștină Baptistă „Sfânta Treime”, având principii clare care se regăsesc în strategii şi planuri bine conturate.
(2) Şcoala Primară „Samuel”, este o instituţie în care adevărul este pus la baza educaţiei şi instruirii.
(3) Cursurile de religie se desfăşoară după Programa Alianţei Evanghelice, din România, aprobată de M.E.
(4) Taxa şcolară se plăteşte integral, pentru luna în curs, până la data de 10 a lunii, în cuantum de _________ lei pe lună.
(5) Taxa şcolară se plăteşte integral, zece luni calendaristice, în perioada septembrie 2022 – iunie 2023, chiar dacă elevul nu reuşeşte să participe la toate activităţile.
(6) În situația în care din motive care nu țin de unitatea de învățământ activitatea educațională va fi trecută exclusiv în online, cuantumul taxei școlare se va achita integral.
(7) În cazul în care, până la sfârşitul lunii nu s-a achitat taxa integral, începând cu prima zi a lunii următoare se percep penalităţi de întârziere în cuantum de 0,1% pe zi din suma rămasă neachitată.
(8) În cazul neplăţii taxei de şcolarizare până la data de 5 a lunii următoare, contractul încetează. În consecinţă, se va proceda la recuperarea datoriei pe cale judecătorească.
(9) O eventuală reînscriere se poate face în limita locurilor disponibile, cu achitarea taxei de reînscriere de 100 lei şi achitarea în avans a taxei de şcolarizare pe prima lună.

VII. Divergenţe
(1) Eventualele divergenţe referitoare la aplicarea prevederilor prezentului contract vor fi rezolvate amiabil, prin consultări între părţi.
(2) Litigiile vor fi rezolvate de instanţele judecătoreşti competente.

VIII. Dispoziţii finale:
(1) Prezentul contract poate fi denunţat de oricare dintre părţi printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părţi. În acest caz, valabilitatea actului va înceta de la data primirii de către cealaltă parte a unei asemenea notificări.
(2) Prezentul contract poate fi modificat şi/sau completat prin acte adiţionale.
(3) Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea taxei de şcolarizare.
(4) Încheiat azi, _____________________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Dumnezeu să binecuvânteze acest parteneriat!

Director, Părinte/reprezentant legal,

Prof. Mihaela TRUȚIA ___________________________________

(semnătura) (semnătura)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 la contract nr. _______/_______________

ACORD
Cu privire la utilizarea imaginilor fotografiate și /sau secvențelor filmate pe parcursul anului școlar 2022 – 2023

 

Subsemnata/subsemnatul …………………………………………………………………., în calitate de părinte/reprezentant legal al preșcolarului/elevului……………………………………………………. de la Școala Primară „Samuel”, declar că:

Sunt de acord
Nu sunt de acord*

Ca secvențele filmate și/sau fotografiate, precum și înregistrările audio din timpul activităților școlare și extrașcolare să fie utilizate în scopuri didactice, în scopul promovării și popularizării imaginii școlii.
Materiale realizate în orice format media, tradițional sau electronic, nu vor putea fi folosite în scopuri comerciale. Înțeleg și sunt de acord că nu voi primi nicio compensație materială sau de altă natură pentru aceste fotografii/filmări.
Prezentul acord este valabil pe parcursul anului școlar 2022-2023, în condițiile în care sunt respectate dispozițiile care protejează drepturile și libertățile minorului, demnitatea acestuia și dreptul la propria imagine, în conformitate cu reglementările legilor în vigoare.
*Înțeleg și sunt de acord ca în cazul în care am bifat „Nu sunt de acord”, în pozele sau secvențele video din cadrul activităților de grup sau al serbărilor, copilul meu să nu apară (în secvențele video) sau să apară blurat (în fotografii).

 

Data:
Semnătura:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3

 

Nr. _____ / __________________

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date,
Se încheie prezentul:

CONTRACT EDUCAŢIONAL

I. Părţile semnatare:
1. Unitatea de învăţământ: Şcoala Primară „SAMUEL”, cu sediul în Deva, str. M. Kogălniceanu, nr. 14, reprezentată prin director, doamna prof. Truția Mihaela,

2.Beneficiar indirect: dna/dl ________________________________ părinte/reprezentant legal al elevului, cu domiciliul în ___________, str. ________________________, nr. ____, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ___, telefon __________________, e-mail ________________________________.

3. Beneficiarul direct al educaţiei, ________________________________________ preșcolar.

II. Scopul contractului
Scopul prezentului contract este asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învățământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei.

III. Drepturile părţilor:
Drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul cadru de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.

IV. Părţile au cel puţin următoarele obligaţii:
1. Unitatea de învăţământ se obligă:
să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ;
să asigure respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de protecția muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în unitatea de învățământ;
să se asigure că tot personalul unității de învățământ respectă cu strictețe prevederile legislației în vigoare;
să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu privire la prevederile legislației specifice în vigoare;
să aducă la cunoştinţa elevilor şi părinţilor prevederile regulamentului intern al şcolii precum și regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ;
ca personalul din învățământ să aibă o ținută morală demnă în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite elevilor şi un comportament responsabil;
să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare;
să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de elevi, în limita prevederilor legale în vigoare;
să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului;
să se asigure că personalul din învățământ nu desfășoară acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului;
să se asigure că personalul din învățământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic preșcolarii;
să se asigure că personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare sau calitatea prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje;
să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ;
să se asigure că personalul din învăţământ dovedește respect şi consideraţie în relaţiile cu preșcolarii şi cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora;
să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios.

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligaţii:

asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor;
prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi din colectivitate/ unitatea de învățământ;
trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc).
ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru învățământul primar, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului;
răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de preșcolar;
respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;
respectă prevederile Regulamentului intern al unităţii de învăţământ;
prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ;
părintele, tutorele sau reprezentantul legal al elevului/copilului din învăţământul primar şi preşcolar are obligaţia să-l însoţească până la unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană.
să asigure participarea regulată şi punctualitatea la cursuri a elevului.
să anunţe cadrul didactic responsabil despre absenţele preșcolarului, înainte ca acestea să survină.
să pună la dispoziţie motivarea medicală în caz de boală, în maxim 2 zile de la reluarea cursurilor, vizată corespunzător.
să participe la întâlnirile cu părinţii organizate de instituţie.
să se implice în activităţile organizate de Şcoala Primară „Samuel”.
să achite integral şi la termen obligaţiile financiare prevăzute în prezentul contract.

3. Beneficiarul direct are următoarele obligaţii:
a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
b) de a frecventa cursurile şi de a se prezenta la evaluările obligatorii;
c) )de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul elevilor din învăţământul obligatoriu;
d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei;
d) de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului;
e) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educaţional etc.;
f) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);
g) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
h) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar;
i) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări;
j) de a nu introduce şi/sau face uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ;
k) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
l) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora;
m) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ şi în proximitatea acesteia;
n) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar;
o) de a nu introduce în perimetrul unităţii de învăţământ, niciun tip de dispozitive de monitorizare/înregistrare video sau audio.

V. Durata contractului
Prezentul contract se încheie, pe perioada anului şcolar 2022-2023.

 

VI. Alte clauze
(1) Şcoala Primară „Samuel”, este o instituţie particulară, fondată de către Biserica Creștină Baptistă „Sfânta Treime”, având principii clare care se regăsesc în strategii şi planuri bine conturate.
(2) Şcoala Primară „Samuel”, este o instituţie în care adevărul este pus la baza educaţiei şi instruirii.
(3) Cursurile de religie se desfăşoară după Programa Alianţei Evanghelice, din România, aprobată de M.E.
(4) Taxa şcolară se plăteşte integral, pentru luna în curs, până la data de 10 a lunii, în cuantum de _________ lei pe lună.
(5) Taxa şcolară se plăteşte integral, zece luni calendaristice, în perioada septembrie 2022 – iunie 2023, chiar dacă preșcolarul nu reuşeşte să participe la toate activităţile.
(6) În situația în care din motive care nu țin de unitatea de învățământ activitatea educațională va fi trecută exclusiv în online, cuantumul taxei școlare se va achita integral.
(7) În cazul în care, până la sfârşitul lunii nu s-a achitat taxa integral, începând cu prima zi a lunii următoare se percep penalităţi de întârziere în cuantum de 0,1% pe zi din suma rămasă neachitată.
(8) În cazul neplăţii taxei de şcolarizare până la data de 5 a lunii următoare, contractul încetează. În consecinţă, se va proceda la recuperarea datoriei pe cale judecătorească.
(9) O eventuală reînscriere se poate face în limita locurilor disponibile, cu achitarea taxei de reînscriere de 100 lei şi achitarea în avans a taxei de şcolarizare pe prima lună.

VII. Divergenţe
(1) Eventualele divergenţe referitoare la aplicarea prevederilor prezentului contract vor fi rezolvate amiabil, prin consultări între părţi.
(2) Litigiile vor fi rezolvate de instanţele judecătoreşti competente.

VIII. Dispoziţii finale:
(1) Prezentul contract poate fi denunţat de oricare dintre părţi printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părţi. În acest caz, valabilitatea actului va înceta de la data primirii de către cealaltă parte a unei asemenea notificări.
(2) Prezentul contract poate fi modificat şi/sau completat prin acte adiţionale.
(3) Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea taxei de şcolarizare.
(4) Încheiat azi, _____________________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Dumnezeu să binecuvânteze acest parteneriat!

Director, Părinte/reprezentant legal,

Prof. Mihaela TRUȚIA ___________________________________

(semnătura) (semnătura)

 

 

Anexa 1 la contract nr. _______/_______________

ACORD
Cu privire la utilizarea imaginilor fotografiate și /sau secvențelor filmate pe parcursul anului școlar 2022 – 2023

 

Subsemnata/subsemnatul …………………………………………………………………., în calitate de părinte/reprezentant legal al preșcolarului/elevului……………………………………………………. de la Școala Primară „Samuel”, declar că:

Sunt de acord
Nu sunt de acord*

Ca secvențele filmate și/sau fotografiate, precum și înregistrările audio din timpul activităților școlare și extrașcolare să fie utilizate în scopuri didactice, în scopul promovării și popularizării imaginii școlii.
Materiale realizate în orice format media, tradițional sau electronic, nu vor putea fi folosite în scopuri comerciale. Înțeleg și sunt de acord că nu voi primi nicio compensație materială sau de altă natură pentru aceste fotografii/filmări.
Prezentul acord este valabil pe parcursul anului școlar 2022-2023, în condițiile în care sunt respectate dispozițiile care protejează drepturile și libertățile minorului, demnitatea acestuia și dreptul la propria imagine, în conformitate cu reglementările legilor în vigoare.
**Înțeleg și sunt de acord ca în cazul în care am bifat „Nu sunt de acord”, în pozele sau secvențele video din cadrul activităților de grup sau al serbărilor, copilul meu să nu apară (în secvențele video) sau să apară blurat (în fotografii).

 

Data:
Semnătura:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 4

CONTRACT DE VOLUNTARIAT

Încheiat astăzi ____________________

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. ŞCOALA PRIMARĂ „SAMUEL” cu sediul în Deva, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 14, judeţul/sectorul Hunedoara, contul nr. RO21INGB0000999907632008, deschis la ING BANK Deva, telefon 0254 225 031, fax 0254 225 031, reprezentată prin RUSU CORINA CRISTINA, cu funcţia de DIRECTOR, în calitate de organizaţia gazdă, pe de o parte şi

1.2. __________________________________________________, cetăţean ___________________, cu domiciliul/rezidenţa în _____________________, str. ____________________________, nr. ____, bloc ___, scară ___, etaj ____, apartament ____, judeţul/sectorul ____________________, având actul de identitate seria ____ numărul ____________, eliberat de _______________________ la data de ___________, codul numeric personal ________________________, în calitate de voluntar

au convenit să încheie prezentul contract de voluntariat, în temeiul Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat din România, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Voluntarul va presta în folosul __________________________________________ următoarele activităţi: derularea activităţii aferente poziţiei de ___________________________________COR_____________, în cadrul „_________________________________” cu sediul în localitatea _______________, fără a obţine contraprestaţie materială, conform fişei de voluntariat, precum şi respectarea instrucţiunilor stipulate în fişa de protecţie a voluntarului.

2.2. Principiile pe care se realizează obiectul contractului sunt următoarele:
a) participarea ca voluntar pe baza consimţământului liber exprimat;
b) implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii;
c) desfăşurarea voluntariatului cu excluderea oricărei contraprestaţii materiale din partea organizaţiei gazdă şi/sau a beneficiarului activităţii;
d) recrutarea voluntarilor pe baza egalităţii şanselor, fără nici un fel de discriminări;
e) caracterul de interes public al activităţii de voluntariat.

III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de ______ zile/săptămâni/luni/ani, începând cu data semnării acestuia.

3.2. La încheierea duratei prezentului contract, părţile pot conveni prelungirea lui prin act adiţional.

3.3. Contractul încetează într-unul din următoarele condiţii:
a) la expirarea termenului stabilit în contract, respectiv la data la care prestaţiile care fac obiectul contractului au fost executate;
b) de comun acord;
c) când organizaţia-gazdă îşi încetează activitatea;
d) în caz de reziliere a contractului solicitată de partea care nu se află în culpă faţă de cealaltă parte;
e) prin denunţare unilaterală, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, cu un preaviz de 15 zile, fără ca partea respectivă să fie obligată să şi-o motiveze.

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1. Voluntarul are următoarele drepturi:
a) dreptul de a desfăşura activitatea de voluntariat în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea acestuia;
b) dreptul de a solicita organizaţiei-gazda eliberarea certificatului de voluntariat însoţit de raportul de activitate;
c) dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale;
d) dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat.

4.2. Voluntarul are următoarele obligaţii:
a) de a presta activităţile prevăzute la clauza 2.1., fără remuneraţie;
b) a unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului – îmbunătăţirea calităţii vieţii şi reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea şi gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială şi, totodată, lupta împotriva excluderii sociale şi discriminarea;
c) de a îndeplini sarcinile prevăzute în fişa de voluntariat, precum şi respectarea instrucţiunilor stipulate în fişa de protecţie a voluntarului;
d) de a păstra confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat, pe perioada desfăşurării contractului de voluntariat şi pe o perioadă de 2 ani după încetarea acestuia;
e) de a participa la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de către organizaţia-gazdă;
e) de a ocroti bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţii de voluntariat;
f) de a anunţa indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat.

4.3. Organizaţia gazdă are următoarele drepturi:

a) dreptul de a stabili organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat;
b) dreptul de a iniţia conţinutul fişei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea şi pregătirea voluntarului, precum şi la tipul de activităţi de voluntariat desfăşurate de către organizaţia-gazdă;
c) dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fişei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;
d) dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fişa de voluntariat şi/sau în fişa de protecţie a voluntarului.

4.4. Organizaţia gazdă are următoarele obligaţii:

a) de a asigura desfăşurarea activităţilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condiţiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective;
b) de a suporta cheltuielile de hrană, cazare şi transport pentru voluntar în desfăşurarea activităţii sale de voluntariat;
c) de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de voluntariat, cu excepţia celor aferente muncii prestate de către voluntar.

4.5. Organizaţia gazdă are următoarele posibilități:

a) posibilitatea de a suporta cheltuielile de hrană, cazare şi transport pentru voluntar în desfăşurarea activităţii sale de voluntariat, în limita sumelor alocate cu această destinaţie. Voluntarul poate renunţa la cheltuielile de hrană, cazare şi transport printr-o declaraţie pe propria răspundere, aprobată de conducerea organizaţiei-gazdă;
b) posibilitatea de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de voluntariat, cu excepţia celor aferente muncii prestate de către voluntar în limita sumelor alocate cu această destinaţie. Voluntarul poate renunţa la cheltuielile mai sus menţionate printr-o declaraţie pe propria răspundere, aprobată de conducerea organizaţiei-gazdă.
c) posibilitatea de a suporta, la solicitarea voluntarului, contravaloarea unui contract de asigurare împotriva riscurilor de accident şi de boală sau a altor riscuri ce decurg din natura activităţii, în funcţie de complexitatea activităţii la care participă voluntarul, în limita sumelor alocate cu această destinaţie.

V. ALTE DISPOZIŢII

5.1. În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează conducerii organizaţiei gazdă, precum şi a coordonatorului voluntarilor numit de organizaţia gazdă.

5.2. Executarea obligaţiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.

5.3. Răspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzătoare a prezentului contract este supusă dispoziţiilor Codului Civil. În situaţia în care, prin desfăşurarea activităţilor de voluntariat, se cauzează prejudicii unor terţe persoane, voluntarul va răspunde proporţional cu culpa sa.

5.4. Dacă pe parcursul executării prezentului contract, intervine, independent de voinţa părţilor, o situaţie de natură să îngreuneze executarea obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situaţia face imposibilă executarea, în continuare, a prezentului contract, acesta este reziliat de plin drept.

5.5. Litigiile izvorate din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat se soluţionează pe cale amiabilă sau prin procedura de mediere, iar, în caz de nesoluţionare, de către instanţa competentă de la sediul organizaţiei gazdă.

VI. CLAUZE FINALE

6.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

6.2. Fişa de voluntariat, fişa de protecţie a voluntarului, precum şi angajamentul pentru păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi documentelor sunt anexe şi fac parte din prezentul contract de voluntariat. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dinte acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

6.3. Prezentul contract se completează cu Codul Civil şi Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat din România.

6.4. Contractul s-a încheiat într-un număr de ___________ exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

ORGANIZAŢIA GAZDĂ VOLUNTAR
ŞCOALA PRIMARĂ „SAMUEL”
DIRECTOR,
PROF. TRUȚIA MIHAELA ____________________________